OK.OK.OK. 2014, detail view: hollow stoneware
1_3gross